Geannuleerd: Uitnodiging Jaarvergadering 2020

UPDATE 03-2020: VANWEGE HET CORONA VIRUS WORDT DE JAARVERGADERING OP 25 MAART 2020 GEANNULEERD EN VERPLAATST NAAR EEN ANDERE DATUM.

Betreft: Uitnodiging Gesposs Jaarvergadering 2020

Geachte heer/mevrouw,

Namens het bestuur van Gesposs wil ik u van harte uitnodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering. De jaarvergadering is bedoeld voor alle leden, ere leden en vrijwilligers van Gesposs. Ouders van (jeugd) leden zijn ook van harte welkom. We stellen uw aanwezigheid erg op prijs.

Tijdens de jaarvergadering zullen ook herverkiezingen plaatsvinden. Het gaat om de posities van de penningmeester en P.R. coördinator. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Eventuele andere kandidaatstellingen dienen minstens acht leesbare handtekeningen van stemgerechtigde leden voor te leggen. De kandidaatstellingen dienen voor 11 maart 2020 bij de voorzitter te zijn voorgedragen.

Notulen van de vorige vergadering worden op uw verzoek aan u toegezonden. Het financiële jaarverslag is ter inzage tijdens de vergadering.

Als u verhinderd bent, kunt u dat doorgeven aan de coördinator, of bij ondergetekende.

Datum: 25 maart 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Rode Kruisgebouw, Kromstraat 45 Oss

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten onder het genot van een hapje en een drankje!

Met vriendelijke groet,

Yanyi Thong
Secretaris Gesposs
secretaris.gesposs@gmail.com

Agenda Jaarvergadering
1. Opening, welkomstwoord
2. Notulen 2019
3. Verslag penningmeester
4. Verslag van de verschillende afdelingen
6. Verkiezing bestuursleden
a. Martien van Boxtel, aftredend en herkiesbaar
b. Hasan Aktan, aftredend en herkiesbaar
7. Rondvraag
8. Sluiting

Geef een reactie

Sluit Menu