PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Gehandicapten Sport Oss

Dit is de privacyverklaring die van toepassing is op alle persoonsgegevens die Gehandicapten Sport Oss (hierna ‘’Gesposs’’) verwerkt van haar leden, vrijwilligers en sponsoren.

Indien u lid wordt van Gesposs of om een andere reden persoonsgegevens aan Gesposs verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Gesposs, gevestigd op De Schepenen 32 in Oss, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215799.

2. Welke gegevens verwerkt Gesposs en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
b) adresgegevens, woonplaats,
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d) overige persoonsgegevens die nodig zijn voor de vereniging zoals medische voorgeschiedenis, allergieën, medicatie.

2.2 Gesposs verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, een eventuele opzegging, het aan- en afmelden ten behoeve van wedstrijden of certificeringen van derde instanties, verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, uw naam en adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Gesposs,
b) uw naam en e-mailadres wordt gebruikt om de contributie af te wikkelen,
c) uw naam en e-mailadres wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt. 

3. Bewaartermijnen
Gesposs verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Foto’s en video’s  
Gesposs kan foto’s en video’s nemen van bezoekers, leden en vrijwilligers tijdens evenementen en activiteiten voor publicaties door de vereniging, tenzij daartegen uitdrukkelijk bezwaar wordt aangetekend. Dit kan op de volgende mogelijkheden:

a) de lid en vrijwilliger kan bezwaar aantekenen tijdens de inschrijving op het aanmeldformulier, maar kan ook de voorkeur gedurende de
lidmaatschap wijzigen door dit aan te geven bij de eigen coördinator,
b) de bezoeker kan bezwaar aanteken door contact op te nemen met de secretaris. 

5. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via de secretaris van Gesposs kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gesposs zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens las bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris. 
6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Gesposs uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de voorzitter van Gesposs.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze secretaris (secretaris.gesposs@gmail.com)

 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken. 

Contactgegevens
Verantwoordelijke:          Secretaris Gesposs
Naam:                               Yanyi Thong  
E-mail:                               secretaris.gesposs@gmail.com
Tel. nummer:                    06-22066358  

Sluit Menu